Αθλητική Όραση – Sports Vision

Γιατί έχει σημασία η όραση;

Το 80% των πληροφοριών που λαμβάνει ένας άνθρωπος από το περιβάλλον είναι οπτικές. Ο τρόπος με τον οποίο το οπτικό σύστημα συλλέγει και επεξεργάζεται αυτές τις πληροφορίες είναι καθοριστικός για οποιαδήποτε ανθρώπινη πράξη. Όσο πιο καλά λειτουργεί το οπτικό σύστημα ενός ατόμου τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι και η κάθε του ενέργεια μέσα στο περιβάλλον, ιδιαίτερα όταν οι παράμετροι μέσα σε αυτό μεταβάλλονται διαρκώς και γρήγορα (δυναμικό περιβάλλον).

Τι είναι όραση;

Η όραση είναι μια σύνθετη και δυναμική διαδικασία που μας επιτρέπει να λαμβάνουμε πληροφορίες, να δίνουμε νόημα στο περιβάλλον γύρω μας και να κατευθύνουμε την πράξη μας με κάθε μορφή (κίνηση-ιδέα). Είναι η αίσθηση με τις περισσότερες εγκεφαλικές διασυνδέσεις. Η όραση δεν συμβαίνει στο μάτι αλλά είναι αποτέλεσμα πολύπλοκων εγκεφαλικών διαδικασιών με επίκεντρο τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε ατόμου. Οι οπτικές εμπειρίες, διαφορετικές για κάθε άτομο, αποτελούν σημαντικό κομμάτι της οπτικής ολοκλήρωσης.

“Έρευνες που έχουν γίνει με σκοπό τον εντοπισμό ταλέντων στο ποδόσφαιρο έχουν δείξει ότι άτομα με ανεπτυγμένη περιφερική όραση, έχουν καλύτερη απόδοση, παίρνουν αποφάσεις πιο γρήγορα και με ακρίβεια και κάνουν λιγότερα λάθη.”

Αθλητική Όραση / Sports Vision 
Οπτομετρική Αξιολόγηση ECL 

Η εμπειρία μας στο θέμα της αθλητικής όρασης αλλά και γενικότερα της οπτικής λειτουργίας και της σχέσης που αυτή έχει με την ανθρώπινη αποδοτικότητα σε διάφορους τομείς (αθλητισμός, μάθηση/σχολείο, εργασία κ.α.) είναι πολύχρονη. Στο ECL έχουμε αναπτύξει πρωτόκολλα αξιολόγησης της όρασης αθλητών και εξειδικευμένα προγράμματα ενίσχυσης ή αποκατάστασης οπτικών δεξιοτήτων.

Σκοπός της αξιολόγησης είναι ο εντοπισμός οπτικών δυσλειτουργιών που εμποδίζουν την ομαλή και άνετη λειτουργία της όρασης. Το μοντέλο όρασης του eyecanlearn επιτρέπει την ουσιαστική ερμηνεία των οπτικών δυσλειτουργιών και τη σχέση που έχουν με την αντίληψη του χώρου, την ανθρώπινη συμπεριφορά (αντίδραση) καθώς και άλλες παραμέτρους της ανθρώπινης λειτουργικότητας. Τα αποτελέσματα και οι παρατηρήσεις συγκεντρώνονται και παρουσιάζονται στη φόρμα αναφοράς οπτικής απόδοσης αθλητή (προφίλ της όρασης ενός αθλητή).

Η αξιολόγηση καλύπτει όλες τις παρακάτω οπτικές δεξιότητες :

 • Ιστορικό / Πληροφορίες για τον αθλητή
 • Οπτική Οξύτητα, Διαθλαστική ανάλυση
 • Ευαισθησία στο contrast
 • Στερεοσκοπική αντίληψη
 • Συνεργασία των δύο ματιών
 • Αλλαγές εστίασης (focus)
 • Δυναμικές οφθαλμικές κινήσεις (κάτω απο stress, cognitive overload)
 • Οπτική προσοχή & Ικανότητα Συγκέντρωσης
 • Ταχύτητα αναγνώρισης οπτικών πληροφοριών
 • Περιφερική όραση και συντονισμό με κεντρικές πληροφορίες
 • Οπτοκινητικός συντονισμός (ματιού-χεριού, ματιού-σώματος-ποδιού)
 • Νοερή απεικόνιση (ικανότητα ενόρασης)
 • Ταχύτητα προσαρμογής σε νέα αισθητηριακά δεδομένα

Η ανάλυση της οπτικής απόδοσης αθλητών καθώς και τα προγράμματα training, όπως γίνονται στο EyeCanLean, δεν έχουν σχέση με άλλες μεθόδους ενίσχυσης των αντανακλαστικών, λήψης αποφάσεων κτλ. Μάλιστα, η βελτίωση σε αυτές τις διαδικασίες θα είναι μικρή αν πρώτα δεν έχει αντιμετωπιστεί πιθανή οπτική δυσλειτουργία

Πολύ σημαντική είναι επίσης η αξιολόγηση νέων αθλητών (πάνω από 6 ετών) και αυτό διότι: Αφενός δίνονται στοιχεία χρήσιμα για το προφίλ του αθλητή, αφετέρου όταν εντοπιστούν αδυναμίες σε μικρή ηλικία μπορούν εύκολα να αντιμετωπιστούν πρίν εμπεδωθούν σαν αθλητική “συμπεριφορά”

Προφίλ Οπτικής Απόδοσης Αθλητή ECL

Τα συμπεράσματα της αξιολόγησης ECL στηρίζονται στα παρακάτω:

 • Ευρήματα δοκιμασιών (τεστ)
 • Πιθανά συμπτώματα – ενδείξεις
 • Προφίλ ατόμου – Ιστορικό
 • Συμπεριφοριστικά Χαρακτηριστικά (ποιοτικές καταγραφές)
 • Παρατηρήσεις τρίτων (γονέων, προπονητών, άλλων ειδικών)
 • Αθλητική απόδοση και πιθανά σημεία βελτίωσης

Τρόποι Αντιμετώπισης ECL

Η αντιμετώπιση κάποιας οπτικής δυσλειτουργίας περιλαμβάνει:

 • Προσαρμοσμένη χρήση οπτικών μέσων (εφόσον είναι απαραίτητο)
 • Βελτίωση μέσα από προγράμματα ασκήσεων (εξατομικευμένα)
 • Καθοδήγηση του αθλητή σε θέματα που αφορούν την οπτική συμπεριφορά και λειτουργία
 • Αποκατάσταση δυσλειτουργιών που έχουν προκύψει από κάποιο τραυματισμό ή άλλο αίτιο
 • Εργονομικές συμβουλές, αποφυγή συνηθειών καθημερινότητας που εντείνουν ή προκαλούν κάποιο οπτικό πρόβλημα

Προγράμματα Εξάσκησης Όρασης ECL

Πρόκειται για προγράμματα ιεράρχησης και διαβάθμισης ασκήσεων με σκοπό τον έλεγχο της οπτικής λειτουργίας, την αποκατάσταση της χωρικής αντίληψης, τη βελτίωση της ταχύτητας αναγνώρισης και επεξεργασίας, την εξισορρόπηση της κεντρικής και περιφερικής όρασης κ.α. Ιδιαίτερη σημασία στη διαδικασία αυτή παίζει η εξατομικευμένη καθοδήγηση του αθλητή που είναι βασισμένη στο προφίλ οπτικής του απόδοσης. Η μεταφορά των νέων οπτικών δεξιοτήτων στο αθλητικό περιβάλλον είναι αποτέλεσμα αυτής της εξατομικευμένης καθοδήγησης.