Επίδραση θεραπείας Ανεπάρκειας Σύγκλισης στην Ανάγνωση

Η ανεπάρκεια σύγκλισης είναι μια δυσλειτουργία της συνεργασίας των ματιών που βλέπουμε συχνά σε παιδιά και ενήλικες. Η απλή εξέταση είναι πιθανό να μην την εντοπίσει. Υπάρχουν πολλές μορφές αυτής της δυσλειτουργίας. Ο εντοπισμός και η αντιμετώπισης της είναι πρωταρχικής σημασίας, ειδικά σε έναν μαθητή. Η θεραπεία με ασκήσεις στο οπτομετρικό γραφείο έχει αποδειχθεί ότι είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης με μόνιμα αποτελέσματα. 

Στην κλινική πράξη και κατά την διάρκεια προγραμμάτων vision therapy για δυσλειτουργίες της διόφθαλμης όρασης (πχ προβλήματα σύγκλισης ματιών) παρατηρούμε ταυτόχρονες αλλαγές στη γενικότερη απόδοση ενός παιδιού σε αρκετούς τομείς (προσοχή, ανάγνωση, γραφή, αυτοπεποίθηση κ.α.). Η συγκεκριμένη έρευνα που παρουσιάζεται πιο κάτω επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο αυτές τις παρατηρήσεις.


Σκοπός Έρευνας: Να εκτιμηθεί η επίδραση που έχει η θεραπεία για ανεπάρκεια σύγκλισης (με συνοδά συμπτώματα) μέσα από προγράμματα οπτομετρικών ασκήσεων (σε γραφείο) στις αναγνωστικές δεξιότητες παιδιών από 9 έως 17 ετών.

Τέστ Ανάγνωσης που δόθηκαν: Wechsler Individual Achievement Test II; Test of Word Reading Efficiency; Test of Silent Word Reading Fluency; and the Gray Oral Reading Test. Τα τεστ έγιναν στην αρχή καθώς και 8 εβδομάδες μετά την συμπλήρωση 16 εβδομάδων πρόγραμμα ασκήσεων διόφθαλμης όρασης σε 44 παιδιά με ανεπάρκεια σύγκλισης.

Αποτελέσματα: Παρουσιάστηκε βελτίωση στην κατανόηση κειμένου, στην ταχύτητα καθώς και στο συνολικό σκορ των τεστ ανάγνωσης που δόθηκαν. Η πιο σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε κυρίως σε όσα παιδία ανταποκρίθηκαν νωρίς στη θεραπεία με ασκήσεις.


Δημοσίευση 

 2018 Mar 25

Effect of treatment of symptomatic convergence insufficiency on reading in children: a pilot study.
Scheiman M1, Chase C2, Borsting E3, Lynn Mitchell G4, Kulp MT4, Cotter SA3; CITT-RS Study Group.